Khalidiya Towers

Abu Dhabi Al Khalidiyah Arabian Gulf Street