Abu Dhabi Apostolic Tamil Church

Abu Dhabi Al Mushrif Al Karamah St