Bohbash Restaurant

Al Ain Abu Samra Abu Dhabi Al Ain Rd