Bulgari Hotel & Resorts, Dubai

Dubai Jumairah Sheikh Zayed Rd