Bado Chinese Restaurant

Dubai Jumairah Lamer Beach