Mongolian Chinese Restaurant Br

1 Abu Dhabi Al Mushrif Shk.Rashid Bin Saeed St