Taj Al Derah Al Kark Cafeteria

Abu Dhabi AlZafranh Al Sadh St