Al Basha Cafe & Refreshments

Abu Dhabi al sadah Al Banadir St