Taste of Thailand

Abu Dhabi Al Markaziah Al Ain Palace Hotel, Baniyas Najda Street, Al Markaziyah, Abu Dhabi City, Abu Dhabi