Bay Shore

Abu Dhabi Al Khalidiyah Bainouna Street