Sheraton Khalidiya Hotel

Abu Dhabi Al Khalidiyah Zayed First Street