Meikat Restaurant

Sharjah Nasiriyah Grand Avenue Building